MĚŘENÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY
RADONU

RADONRADON je inertní plyn bez barvy a zápachu o hustotě 7,5 x větší než hustota vzduchu. Vzniká postupnou radioaktivní přeměnou izotopu uranu U238 (poločas rozpadu 4,5 miliardy let) a to přes řadu meziproduktů, z nichž posledním přímým předchůdcem radonu je prvek rádium Ra226. Rozpadem rádia Ra226 na radon Rn222 dochází v rozpadové řadě radioaktivních prvků k nebývalé anomálii. Všechny prvky od uranu po rádium jsou kovy a kovy jsou i prvky vzniklé rozpadem radonu. Pouze radon je v této rozpadové řadě plyn. Tato skutečnost je významná, nebot radon je při svém vzniku v hornině stlačen pod velkým tlakem a jako plyn se rozpíná a expanduje do volnějších prostor. Dceřinné produkty radonu (olovo, polonium, vizmut, atd.) patří k nejvýznamnějším zdrojům, které způsobují vnitřní ozáření plic zářením alfa. Toto záření představuje většinu všech dávek, jimž jsou lidé vystaveni. Představuje rizikový faktor pro možnost poškození zdraví v budoucnosti a zvyšuje se riziko vzniku rakoviny plic.

Zdroje radonu v obytných budovách:
a)   průnik radonu z hornin podloží do budovy
b)   únik radonu ze stavebního materiálu do budovy
c)   šíření radonu z okolního vzduchu do budovy
d)   uvolňování radonu z pitné vody
e)   uvolňování radonu při spalování zemního plynu


Legislativní opatření:
na základě zákona číslo 18/1997 Sb. dle § 6 odstavec 4) a 5) a vyhláškou číslo 307/2002 Sb. - § 94, 95 ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.; vyhláška č. 137/1998 Sb., vyhláška č. 640/2004 Sb (o oceňování majetku).


Radonový indexu pozemku:
Dle § 94 vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Radonový index pozemku se stanovuje na základě měřených hodnot a lokální geologické situace (propustnost základových půd). Kategorizace radonového indexu pozemku podloží je podkladem k návrhu postupů, vedoucích k minimalizaci pronikání radonu do objektů. V případě nízké kategorie radonového indexu pozemku lze používat běžné konstrukce objektů se standardní izolací. V případě střední kategorie radonového indexu pozemku realizace stavby vyžaduje ochranná opatření /kvalitně provedené izolace, zesílené izolace, izolace prostupů, apod./ a v případě kategorie vysokého radonového indexu zvláštní ochranná opatření proti pronikání radonu do objektu. Tato ochranná opatření navrhují a provádějí specializované projekční a realizační firmy. V případě zjištění objemových aktivit radonu přesahujících desetinásobek spodní hranice kategorie vysokého radonového indexu pozemku je nezbytné řešit otázky spojené se situováním a výstavbou objektu individuálně.


Směrné hodnoty ve stavbách:
Dle § 95 vyhlášky č. 307/2002 Sb. (1) Směrná hodnota pro rozhodování o tom, zda má být ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi proveden zásah ke snížení stávajícího ozáření z přírodních radionuklidů je 400 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu (OAR) ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti. (2) Směrná hodnota pro rozhodování o tom, zda má být v projektovaných a stavěných budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi připravována a prováděna opatření proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody je 200 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu (OAR) ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti. (3) Mezní hodnoty pro ozáření z přírodních radionuklidů ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi jsou 400 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu (OAR) ve vnitřním vzduší obytné nebo pobytové místnosti. Tyto hodnoty se vztahují na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání.


Odvozené mapy radonového rizika: Vyjadřují potenciální výskyt radonové emanace v jednotlivých typech geologického podloží. Nejsou určeny pro hodnocení indexu radonového rizika na jednotlivých stavebních plochách, neboT měřítko map je příliš malé (1:200000).