MĚŘENÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY
RADONU

MĚŘENÍJak se radon měří a které firmy měření provádějí

   Upozorňujeme, že všechna měření radonu a dalších přírodních radionuklidů uváděná níže mohou podle Atomového zákona (zákon č.18/1997 Sb.) provádět pouze firmy, které k tomu mají platné povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Jejich aktuální seznam najdete na internetové stránce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost www.sujb.cz

Můžete se setkat zejména s následujícími požadavky na měření:
*   zjistit radonové riziko stavebního pozemku
*   změřit obsah radonu a přírodních radionuklidů ve vodě nebo ve stavebních materiálech
*   změřit obsah radonu v ovzduší budovy
*   provést podrobnou analýzu zdrojů a šíření radonu v budově.

1.   Stanovení radonového rizika stavebního pozemku
   Toto měření provádějí komerční firmy podle dohodnuté metodiky SÚJB, která je založena na následujících krocích:
*   provedení alespoň 15 sond do hloubky 0,8 - 1 m pro odběr vzorku vzduchu z půdy/podloží a změření obsahu radonu,
*   stanovení plynopropustnosti základových půd,
*   na základě těchto měření je určena kategorie radonového rizika základových půd (nízké, střední, vysoké riziko).

2.   Měření obsahu radonu a přírodních radionuklidů ve vodě nebo ve stavebních materiálech
   Také tato měření provádějí komerční laboratoře, jejich seznam najdete na www.sujb.cz. Ty vám také sdělí pravidla pro odběr vzorků.

3.   Měření radonu v ovzduší budov
   Správné změření a zhodnocení obsahu radonu v budově je dost obtížné - - obsah radonu v budovách totiž zpravidla významně kolísá během dne a noci i během sezónních období. Proto je rozumné provést nejprve měření průměrných hodnot (roční nebo alespoň týdenní průměry), tato měření jsou cenově dostupná, a teprve, je-li zjištěn vyšší výskyt radonu, je na místě provést složitější analýzu.

Základní jednoduchá měření jsou:
*   Změření roční průměrné hodnoty (je-li dostatek času, dáváme tomuto měření přednost). Používají se zejména tzv. stopové detektory, které se do budovy instalují na dobu 1 roku. Tyto detektory můžete buď koupit v SÚJCHBO Kamenná, nebo se zúčastnit bezplatného průzkumu ČR organizovaného státem za dohodnutých podmínek (viz Státní program vyhledávání budov).
*   Změření týdenní průměrné hodnoty (zejména pokud zjištění výsledku spěchá). Tato měření provádějí komerční měřicí firmy (viz výše). Doporučuje se při něm méně větrat a vytvořit podmínky, aby nedošlo k podcenění roční průměrné koncentrace radonu (a tím podcenění ozáření obyvatel). Je také předepsán minimální počet měřených místností : všechny pobytové místnosti v přímém kontaktu s podložím, alespoň třetina pobytových místností v prvním nadzemním podlaží, alespoň jedna pobytová místnost v každém dalším nadzemním podlaží, dále místnosti, kde je podezření, že byl použit ve významné míře radioaktivní stavební materiál.

Podrobná analýza zdrojůn Rn v budově
   Je soubor měření, při nichž se vyhledávají zdroje radonu (např. se zjišťuje radonové riziko základových půd pod objektem), cesty šíření radonu v budově, posuzuje se těsnost základové konstrukce proti pronikání radonu apod. Cílem je získat podklady pro návrh rozumného protiradonového opatření.

PROČ MĚŘÍME RADON ?
   Málokdo ví, co vlastně radon je, kde vzniká, co způsobuje a hlavně proč za něj platit, když chci stavět dům?
   Radon (222Rn) je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a vizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Jednoduše vzato: radon nám nijak neškodí, ale jeho pozůstatky, opět radioaktivní, se usazují při dýchání v dýchacím traktu, působí "černobylské ozáření", což může vést k rakovině plic. Měření radonové aktivity je ze zákona č. 13/2002 Sb. dle § 6 odst. 4 a vyhlášky č. 307/2002 Sb. dle § 94,95 a vyhlášky č. 137/1998 Sb. povinné doložit ke stavebnímu povolení a ke kolaudaci domu.

Na koho se obrátit, když chci radon změřit a jak měření probíhá?
   Radon měří firmy, které mají splněny zkoušky z odborné způsobilosti, schválený program měření a kalibrované měřící přístroje. Firmám povolení měřit uděluje Státní úřad pro jadernou bezpečnost v Praze. Aktuální seznam firem, které mají povolení naleznete na jejich internetových stranách www.sujb.cz - registry firem. Firmy, které nesplňují podmínky nesmí měřit a jejich protokoly jsou neplatné.
   Ke stavebnímu povolení je vzorek půdního plynu je z půdy odebírán z hloubky 80 cm pod povrchem nasátím dutou tyčí do scintilační komory. Komora má stěny potaženy speciální látkou, která při dopadu částic alfa, provázejících přeměnu uranu na radium a na radon, vydává světelné záblesky. Ty jsou registrovány citlivými fotonásobiči a kalibračními rovnicemi je pak množství záblesků přepočteno na objemovou aktivitu radonu v půdním plynu. Tato veličina se udává v kBq.m-3. Na základě vyhodnocení radonu projektant navrhne izolace proti radonu.
   Pro stavební kolaudační rozhodnutí k posouzení, do jaké míry se podařilo projektovanými opatřeními snížit objemovou aktivitu radonu pod směrnou hodnotu. Dozimter je umístěn v uzavřené místnosti po dobu jednoho týdne. Pro měřitele je rovněž důležité z jakého materiálu je dům postaven, zda je podsklepený, jaké jsou okna,schody, střecha?
   Tato veličina se udává Bq.m-3. ( v půdě je tisíckrát větší než v ovzduší).
Kontrolují se i domy zkolaudované před vydáním zákona 1.7.2002 o povinnosti měření radonu?
   Tato povinnost není, ale doporučujeme si starší domy zkontrolovat měřením,. Nyní je ze zákona stanoveno, že i stavební matriály musí mít atest na radon. Starší domy se mnohdy stavěli z podomácky vyrobených cihel a hrozí tudíž únik radonu i ze stavebního matriálu nebo nemusí být v pořádku udělány základy a radon přes ně může unikat do domu. Vzhledem k tomu, že je v ČR větší výskyt radonu koná každý rok Státní ústav radiační ochrany z Hradce Králové bezplatnou akci pro občany žijícíh v domech postavených před rokem 1997.

Jak probíhá toto bezplatné měření ve Zlínském kraji?
   Ve Zlínském kraji má toto měření nastarosti Krajský úřad Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje, Ing. Zdeněk Chvátal ve spolupráci s firmou DORA - dozimetrie radonu z Uherského Hradiště. Každoročně je vybráno několik vesnic a měst, aby se tohoto bezplatného projektu zúčastnili. K měření jsou používány detektory Ramarn, které se umísťují po dobu 1 roku do obytné místnosti v rodiném domě nebo do tříd ve školských zařízení staršího roku 1991. V případě zjištění větší koncentrace radonu bude příslušným oddělením Krajského úřadu posouzen nárok na dotaci na opatření proti pronikání radonu do 150000,-Kč.