MĚŘENÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY
RADONU

PRO STAVEBNÍKY, PROJEKTANTY,
REALITNÍ KANCELÁŘE A OBČANYProvádíme na základě Zákona č. 18/1997 Sb. dle § 6 odst. 4) a 5)
a prováděcí Vyhlášky č. 307/2002 Sb. dle § 94 a §95, ve znění Vyhlášky č. 499/2005 Sb.
a potřeby Vyhlášky č. 137/1998 Sb. a Vyhlášky č. 640/2004 Sb. (oceňování majetku)


A) NA STAVEBNÍ PARCELE
    - stanovení radonového indexu pozemku - pro vydání STAVEBNÍHO POVOLENÍ
B) V BUDOVÁCH
    - stanovení směrných hodnot ve stavbách - ke KOLAUDAČNÍMU ŘÍZENÍ
C) V OBJEKTECH
    - informativní měření OAR - pro občany, znalce, realitní kanceláře, k převodům nemovitostí atd.

Měřící firmy:

Pro vyhodnocování výsledku měření na základě Vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 499/2005 Sb. musí mít měřící subjekt platné povolení SÚJB - evidenční číslo, schválený program jakosti, platné kalibrační listy měřících přístrojů. Firma je zapsána do seznamu měřících firem vydaných SÚJB. Osoba se ZOZ (zkouška odborné způsobilosti) má platné osvědčení SÚJB a přidělené evidenční číslo.
Platnost osvědčení a zápis najdete na www.sujb.cz.
Informace o evidovaných subjektech a rozhodnutí jim vydaná naleznete na www.erc-cr.cz.

   >> Bez tohoto zápisu nejsou vydávané protokoly platné! <<